Polityka cookies

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki przed
rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając
z Witryny potwierdzają Państwo akceptację poniższyc
h warunków. Jeżeli nie akceptują Państwo
powyższego, prosimy nie korzystać z Witryny.


1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn z
ewnętrznych
Firma obsługująca chroni prywatność osób korzystają
cych z Witryny. Firma obsługująca nie gromadzi
i nie przetwarza przy pomocy Witryny jakichkolwiek
danych poza informacjami zebranymi poprzez
tzw. pliki Cookies na zasadach przedstawionych w ni
niejszym dokumencie.
Witryna może zawierać linki do witryn zewnętrznych,
stron serwisów społecznościowych lub do stron
internetowych podmiotów współpracujących, takich ja
k: partnerzy współpracujący lub instytucje
finansowe. Przechodząc na zewnętrzną witrynę lub wi
trynę strony trzeciej, podlegają Państwo
odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osob
owych dla danej witryny. Prosimy o zapoznanie
się z polityką prywatności i ochrony danych osobowy
ch poszczególnych witryn zewnętrznych oraz
witryn stron trzecich.
Firma obsługująca nie ponosi żadnej odpowiedzialnoś
ci za witryny stron trzecich.


2. Gromadzenie i wykorzystanie danych
W celu optymalizacji Witryny pod kątem wydajności,
funkcjonalności oraz dostosowania jej do profilu
użytkownika, automatycznie zbierane informacje są z
apisywane na Państwa komputerze w postaci
plików Cookies. Zawierają one numer IP komputera, t
yp wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj
systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych
oraz informację o czasie i dacie.
Powyższe informacje gromadzone są w celu zwiększeni
a wydajności i atrakcyjności Witryny poprzez
badanie zachowań, analizowanie trendów oraz określe
nie profilu użytkowników. Zebrane w ten
sposób dane mogą być wykorzystywane przez wewnętrzn
e działy firmy Obsługującej w celu
optymalizacji i dostosowania oferowanych informacji
, usług i produktów oraz ich atrakcyjnej
komunikacji (na przykład poprzez ulepszanie konstru
kcji witryny, oferowanie dopasowanych ofert
promocyjnych

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3